30. 03. 2020
   
Písmo

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s tuhym komunálnym odpadom(TKO)

Fyzické osoby -nepodnikatelia : v obci pre občanov,chatárov a chalupárov nie je zavedený množstvový zber TKO ,sadzba dane za kalendárny rok 2020 je 10,-eur na osobu a rok , frekvencia vývozu odpadu je raz za dva týždne ,riadi sa harmonogramom vývozu pre aktuálne obdobie ,ktorý obdrží každa domácnosť cestou obce na začiatku kalendárneho roka,  zmluvný vývozca TKO je spoločnosť Fúra, s.r.o .

Formulár žiadosti o úľavu na TKO

Podnikatelia- fyzické a právnicke osoby : pre podnikateľské subjekty je zavedený množstvový zber TKO ,frekvencia vývozu je raz za dva týždne, na výber sú 3 druhy odpadových nádob (110 l , 240 l , 1100 l ), harmonogram vývozu TKO je totožný s harmonogramom vývozu pre domácnosti.

Triedený komunálny odpad


Triedený zber komunálnych odpadov v obci je organizovaný cestou zmluvného vývozcu Fúra, s.r.o .V obci sa separuje papier, sklo, PET fľaše,zmiešane plasty , nebezpečný odpad, elektroodpad ,kovové obaly a kompozitné obaly(tetrapak).Pre tento účel sú domácnosti vybavené farebnými plastovými vreciami. Frekvencia vývozu vytriedených odpadov je pre: papier(modrá) -2 x ročne ,PET fľaše ,zmiešané plasty(žltá) -1x mesačne,elektroodpad,kovové obaly,kompozitné obaly(červená)- 2x ročne ,nebezpečný odpad(tmavoružová) - 2 x ročne. Harmonogram vývozu týchto triedenych zložiek odpadu je súčasťou harmonogramu vývozu TKO.

Harmonogram vývozu TKO na rok 2020

Biologicky rozložiteľný odpad

a) Jedlé oleje a tuky z domácnosti(kat.č. odpadu 20 01 25) 

Tento druh odpadu je občan(pôvodca odpadu) povinný zhromažďiť do priesvitných PET fliaš, ktoré sa dajú bezpečne uzatvoriť a tie potom odnesie na zberné miesto ktorým je sídlo Obecného úradu.Patria sem použité alebo prestárle potravinárske oleje a tuky .Obec tento priebežne zozberaný odpad likviduje podľa potreby cestou zmluvného vývozcu odpadu Fúra, s.r.o. Menšie množstvo použitých olejov a tukov je možné tiež použiť v procese kompostovania, tu je dôležité ,aby olej bol zmiešaný s prírodným sorbentom (napr. slama, piliny) a mohol doň nasiaknuť a neprenikol do  pôdy alebo vodného zdroja ,prípadne sa tak nestal potravou pre hlodavce.     

                                     Prečo teda separovať tento druh odpadu ?    

                                                                                                                                        1.Ochrana pôdy a vody.Možno ani neviete, že jeden liter prepáleného jedlého oleja dokáže kontaminovať až 1 milión litrov vody.V prípade benzínu a nafty je to ešte horšie, tu dokáže liter kontaminovať neuveriteľných 5 miliónov litrov vody. 

    2. Zanáša(zapcháva) kanalizačné potrubie tým,že vytvára na stenách potrubia olejový film na ktorý sa nalepia nečistoty,ktoré potrubím kanalizácie prechádzajú a takto znížujú alebo celkom zastavia jej priechodnosť. 

    3. Šetrenie zdrojmi.Uvádzame niekoľko príkladov.Zozbieraný použitý jedlý olej sa môže použiť ako aditívum do nafty, pretože z 1 l oleja sa vyrobí 0,9 l biopalivovej zložky.Ďalšie využitie je na výrobu elektrickej energie a tepla, v chemickom a gumárenskom priemysle, dokonca má využitie  aj v kozmetickom priemysle .

    4.Zdravotné hľadisko. Prepálený jedlý olej alebo tuk sa nesmie pridávať do krmiva zvieratám ,pretože sú pre ne ťažko stráviteľné a spôsobujú im žaludočné problémy.Naviac škodlivé látky z nich sa usadzujú v telách zvierať.Pri konzumácií mäsa alebo výrobkov z týchto zvierat tieto látky prechádzajú do tela človeka a spôsobujú rôzne zdravotné ťažkosti.

  Upozorňujeme občanov,chatárov,chalupárov, návštevníkov a podnikateľské subjekty ,že v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a platného všeobecne záväzného nariadenia obce sú všetci povinní rešpektovať pravidlá a zapojiť sa do systému zberu a triedenia komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Remetské Hámre.V prípade potreby, doplňujúce informácie získate na Obecnom úrade.


Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria