19. 06. 2018
   
Písmo

ŠFRB, doprava, stavebny poriadok

Stavebný poriadok na úrovni obce, územný plán, cestné hospodárstvo a ŠFRB

STAVEBNÝ PORIADOK NA ÚROVNI OBCE, ÚZEMNÝ PLÁN, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A ŠFRB
Vybavuje: Ing. Anna Kudráčová

Poskytovanie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Najrýchlejšíe a najnovšíe informácie o možnom poskytnutí podpory pre rozširovanie a zveľaďovanie bytovej výstavby na Slovensku a pre zatepľovanie v rámci Vládneho programu zatepľovania získate na sfrb.sk .

Rozhodovanie v povoľovacom konaní v cestnom hospodárstve na úrovni mesta:

pdf_button Žiadosť o povolenie na čiastočnú, úplnú uzávierku miestnej komunikácie
pdf_button Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku na úrovni obce:

pdf_button Ohlásenie drobnej stavby
pdf_button Ohlásenie stavebných úprav
pdf_button Povoľovanie reklám

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej dodržiavanie:

pdf_button Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria